WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«НАДХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО ОТРИМАНА НБ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ В ДАР вересень 2015 року З друкованими виданнями можна ...»

НАДХОДЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО

ОТРИМАНА НБ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ В ДАР

вересень 2015 року

З друкованими виданнями можна ознайомитись у бібліотеці

СНУ ім. В.Даля.

Замовити електронні версії видань можна на сайті Наукової бібліотеки

СНУ ім. В.Даля через службу віртуальної довідки.

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

1. 65.291.23

Б20

Балабанова Л. В. Організація праці менеджера [Текст] : навч.

посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі імені. М. І. Туган-Барановського. К. : Професіонал, 2004.

2. 65.262 Б23 Банківський нагляд [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч.

закл. / В. І. Грушко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економ. та права «Крок» - К. : ЦУЛ, 2004.

3. 65.012.3 Б90 Бугаян И. Р. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие / И. Р. Бугаян. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - (Учебники, учебные пособия).

4. 65.291.9 В19

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством [Текст] :

навч. посібник / В. О. Василенко.- К. : ЦУЛ, 2003.

5. 65.291.5 В19 Василенко В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - К. :

ЦУЛ, 2003.

6. 67.401 В55 Вишняков А. К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине [Текст] : учеб. пособие / А. К. Вишняков. Х. : Одиссей, 2005.

7. 65.291.21 Г41 Герчикова И. Н. Менеджмент [Текст] : учебник / И. Н. Герчикова. е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003.

8. 65.262 И20 Иванов В. М. Деньги и кредит [Текст] : курс лекций / В. М. Иванов;

Межрегион. акад. упр. персоналом. - 2-е изд., стер. - К. : [МАУП], 2001.

9. 65.49 К17 Калінеску Т. В. Інвестиційна політика в соціальних закладах [Текст] : підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шаповалова, Г. С. Ліхоносова ;

М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 456 с.

10. 65.49 К17 Калінеску Т. В. Фінансове забезпечення соціальної допомоги [Текст] : підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шаповалова, Г. С. Ліхоносова ;

М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – 360 с.

11. 34.6 К83 Кроль О. С. Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов [Текст] : учеб. пособие / О. С.

Кроль ; ВНУ им. В. Даля. – Северодонецк : [ВНУ им. В. Даля], 2015. – 128 с.

12. 34.6 К83 Кроль О. С. Проектирование металлорежущих станков в среде APM WINMACHINE [Текст] : учебник / О. С. Кроль, С. В. Шевченко, В. И. Соколов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ВНУ им. В. Даля. - Луганск : [ВНУ им. В. Даля], 2012. – 400 с.

13. 34.6 К83 Кроль О. С. Проектування зуборізних інструментів з використанням системи компас [Текст] : навч. посібник / О. С. Кроль, Т. О. Шумакова, В. І. Соколов ; СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : [СНУ ім. В. Даля], 2013. – 144 с.

14. 34.6 К83 Кроль О. С. Проектування металорізальних верстатів у середовищі APM WINMACHINE [Текст] : підручник / О. С. Кроль, С. В. Шевченко, В. І. Соколов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : [СНУ ім. В. Даля], 2011. – 386 с.

–  –  –

16. 22.3 К93 Курс загальної фізики [Текст] : підручник : у 6 т. / за заг. ред. В. А.

Сминтини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2011 – Т. 2 : Молекулярна фізика / С. В. Козицький, А. Н. Золотко. – 2011. – 352 с.

–  –  –

21. 88 Л84

Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента [Текст] :

учеб. пособие / Н. П. Лукашевич ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 2-е изд., испр. – К. : [МАУП], 2002.

22. 65.291 М15 Макаровська Т. П. Економіка підприємства [Текст] : навч.

посібник для студ. вищ. навч.закл. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар ;

Межрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : [МАУП], 2003.

23. 65.012.3 М20 Малиш Н. А. Макроекономіка [Текст] : навч. посібник для студ.

вищ. навч. закл. / Н. А. Малиш ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – К. :

[МАУП], 2003.

24. 65.291.21 М29 Мартыненко Н. М. Основы менеджмента [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Н. М. Мартыненко. – К. : Каравелла, 2003. – (Высшее образование в Украине).

25. 65.012.1 М38 Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Машина ; М-во освіти і науки України, Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – К. : ЦУЛ, 2003.

26. 65.263 О-75 Основи інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч.

посібник для студ. вищ. навч. закл. / за наук. ред. В. Г. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Акад.

екон. наук України. – К. : Алерта, 2004.

27. 65.291.3 П76 Примак Т. О. Маркетинг [Текст] : навч. посібник / Т. О. Примак ;

Межрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : [МАУП], 2001.

28. 65.291.21 Р60 Родченко В. В. Международный менеджмент [Текст] : учеб пособие / В. В. Родченко ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 2-е изд., стер. – К. : [МАУП], 2002.

–  –  –

30. 60.5 С40 Система социологического знания [Текст] : учеб. пособие / сост.

Г. В. Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд., стер. – К. :

[МАУП], 2001.

31. 65.261 С45 Скрипник А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) [Текст] : навч. посібник. для студ. вищ. закл.

освіти / А. В. Скрипник. – [К.] : ЦУЛ, 2002.

32. 65.291.21 С47 Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент [Текст] : курс лекций / В. П. Сладкевич ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – К. :

[МАУП], 2001.

33. 65.291.21 С47

Сладкевич В. П. Современный менеджмент (в схемах) [Текст] :

опорный конспект лекций / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский ;

Межрегион. акад. упр. персоналом. – 3-е изд., стер. – К. : [МАУП], 2003.

34. 24.4 Т19 Тарасов В. Ю. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу [Текст] : навч. посібник / В. Ю. Тарасов, Р. Г. Заіка, О. І. Захарова ;

М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 172 с.

–  –  –

Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов [Электронный 1.

ресурс] / М. Адамс ; пер. с англ. С.Г. Кривошлыкова, В.А. Черных. – М. :

Мир, 1984. – 512 с. – Электрон. версия печ. публикации.

Книга представляет собой вводный курс в теорию оптических волноводов и охватывает такие ее разделы, как диэлектрические волноводы различных конфигураций и приближенные методы расчета волноводных систем.

Афанасьев В.А. Оптические измерения [Электронный ресурс] : учебник / 2.

В.А. Афанасьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1981. – 229 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В учебнике излагаются основные понятия о методах оптических измерений и возникающих при этом погрешностях, рассмотрены методы определения основных оптических характеристик и качества оптического изображения систем. Значительное место уделено способам контроля оптических материалов и методам измерений аберраций оптических систем.

Бегунов Б.Н. Теория оптических систем [Электронный ресурс] : учеб.

3.

пособие / Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов. – М. : Машиностроение, 1973. – 488 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В учебном пособии изложены основные представления, понятия и законы геометрической оптики, необходимые для обоснования получения изображений. Обосновано устройство ряда оптических деталей, составляющих оптические системы. Рассмотрена теория основных видов оптических систем (телескопических, микроскопа, фотографических объективов и проекционных систем), а также некоторых специальных оптических систем (осветительных, телевизионных, фотоэлектрических и анаморфотных).

Бегунов Б.Н. Геометрическая оптика [Электронный ресурс] : учеб.

4.

пособие / Б.Н. Бегунов. – М. : Изд-во МУ, 1966. – 212 с. – Электрон.

версия печ. публикации.

В книге излагаются основные представления и законы геометрической оптики, применительно к реальным и идеальным оптическим системам, а также основные теоретические положения устройства оптических систем телескопических, микроскопа, осветительных и проекционных систем.

Много места уделено применению основ геометрической оптики к вопросам расчета и конструирования оптических систем.

Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, 5.

измерения [Электронный ресурс] / А.Б. Иванов. – М. : САЙРУС СИСТЕМС, 1999. – 671 с. – Электрон. версия печ. публикации.

Изложены основные понятия и теоретические основы волоконно-оптических компонентов, линий связи и систем передачи, а также методов контроля и измерения их параметров. Рассмотрены принципы построения и метрологическое обеспечение данных средств измерений, приводятся методика и результаты экспериментальных исследований систем передачи, а также методы и средства удаленного тестирования линий связи волоконно-оптических сетей.

Интегральная оптика [Электронный ресурс] : [монография] / под ред.

6.

Т. Тамира ; пер. с англ. В.А. Сычугова, К.Ф. Шипилова. – М. : Мир, 1978. – Электрон. версия печ. публикации.

Коллективная монография написана видными американскими учеными, внесшими значительный вклад в развитие интегральной оптики. В книге рассмотрен волновод с непрерывно изменяющимся профилем показателя преломления, описан волновод с асимметричным профилем гофрирования, рассмотрена проблема модуляции в интегральной оптике.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч. 1. Введение и общие 7.

вопросы. Точность оптических измерений [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГИТМО(ТУ), 2003. – 47с. – Электрон. версия печ. публикации.

Цель пособия - ознакомить студентов с теоретическими основами и методами оптических измерений как с позиций оптика-конструктора и исследователя, так и с общеметрологических позиций, связанных с задачами и спецификой оптических измерений.

В части 1 рассматриваются необходимые основные понятия метрологии, классификация и погрешности классических методов оптических измерений, источники погрешностей, понятия о методах обработки данных и получении результата оптических измерений.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч. 2. Теория 8.

чувствительности оптических измерительных наводок. Роль оптического изображения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГИТМО(ТУ), 2003. – 60 с. – Электрон.

версия печ. публикации.

В части 2 учебного пособия рассматриваются общие вопросы, роль структуры оптического изображения. Излагаются основы теории чувствительности оптических измерительных наводок.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч 3. Функциональная схема 9.

прибора оптических измерений. Типовые узлы. Оптические измерения геометрических параметров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГУ ИТМО, 2005. – 67 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В части 3 рассматриваются анализ и синтез схемных решений аппаратуры оптических измерений на основе обобщенной функционально-модульной схемы, предпосылки компьютерного моделирования этих процессов, типовые узлы приборов, методы и схемы для измерения геометрических параметров оптических систем и элементов.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч 4. Оценка качества 10.

оптического изображения и измерение его характеристик. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГУ ИТМО, 2005. – 67 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В части 4 рассматриваются анализ и синтез схемных решений аппаратуры оценки качества оптического изображения и измерения его характеристик, предпосылки компьютерного моделирования этих процессов, типовые узлы приборов, методы и схемы для измерения и оценки параметров и характеристик качества изображения, даваемого оптическими системами и элементами.

Клэр Ж.-Ж. Введение в интегральную оптику [Электронный ресурс] / пер.

11.

с фр. Н. Г. Соколовой. – М. : Сов. радио, 1980. – 104 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В книге рассмотрены оптические волокна, плоские световоды, ввод излучения в волокно и пленку, модуляторы, детекторы. Книга богато иллюстрирована и содержит много материалов справочного характера.

Михельсон А.В. Оптика. Физический практикум [Электронный ресурс] :

12.

учеб. пособие / А.В. Михельсон, Т.И. Папушина, А.А.Повзнер. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. – 126 с. – Электрон. версия печ.

публикации.

Учебное пособие содержит описание лабораторных работ по физике явлений, рассматриваемых волновой оптикой. Рассмотрены оптические схемы и порядок выполнения каждой работы, а также приведены контрольные вопросы.

Носов Ю.Р. Оптоэлектроника [Электронный ресурс] / Ю.Р. Носов. – 2-е 13.

изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1989. – 360 с. : ил. – Электрон.

версия печ. публикации.

Изложены физические основы оптоэлектроники: генерация и прием электромагнитных волн оптического диапазона, их распространение в различных средах, эффекты управления полем излучения. Рассмотрены важнейшие оптоэлектронные приборы и системы: волоконно-оптические линии связи, приборы отображения информации, устройства интегральной оптики, оптоэлектронные датчики, фотосчитывающие устройства, оптические запоминающие устройства, оптические процессы. Проанализированы состояние, потенциальные возможности, перспективы развития этих направлений и оптоэлектроники в целом.

Семенов А. С. Интегральная оптика для систем передачи и обработки 14.

информации [Электронный ресурс] : монография / А. С. Семенов, В. Л. Смирнов, А. В. Шмалько. – М. : Радио и связь, 1990. – 224 с. – Электрон. версия печ. публикации.

Дано современное состояние основных проблем и достижений в разработке элементной базы интегральной оптики и оптических интегральных схем для систем передачи и обработки информации. Рассмотрены методы построения интегрально-оптических устройств и оптических интегральных схем для волоконно-оптических линий связи, вычислительной техники, систем обработки информации. Детально рассматриваются вопросы совместимости и методы согласования оптических интегральных схем с волоконными световодами и источниками излучения.

Справочник конструктора оптико-механических приборов [Электронный 15.

ресурс] / В.А. Панов, М.Я. Кругер, В.В. Кулагин [и др.] ; под общ. ред.

В.А. Панова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машиностроение, 1980. – 742 с. : ил. – Электрон. версия печ. публикации.

В справочнике приведены краткие сведения о физической и геометрической оптике, основные формулы расчета оптических систем, методике расчета аберраций, допуски на изготовление и сборку оптических деталей и узлов.

Справочник технолога-оптика [Электронный ресурс] / М.А. Окатов, 16.

Э.А. Антонов, А. Байгожин [и др.] ; под ред. М.А. Окатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Политехника, 2004. – 679 с. : ил. – Электрон.

версия печ. публикации.

В справочнике приведены сведения, охватывающие все основные разделы технологии изготовления оптических деталей: оптические материалы, чертежи деталей, контрольно-измерительные приборы, инструменты, вспомоrательные материалы, формообразование поверхностей, оптические покрытия, шкалы и сетки, волоконно-оптические элементы, соединение оптических деталей, смазки и герметики, технологическое оборудование.

Унгер Х.-Г. Планарные и волоконные оптические волноводы 17.

[Электронный ресурс] / Х.-Г. Унгер ; пер. с англ. под ред.

В.В. Шевченко. – М. : Мир, 1980. – 656 с. – Электрон. версия печ.

публикации.

18. Hunsperger R.G. Integrated Optics. C. 2. Optical Waveguide Modes [Электронный ресурс] / R.G. Hunsperger. – [S.l.] : Springer, 2009. – Электрон. версия печ. публикации.

Cronin N.J. Microwave and Optical Waveguides [Электронный ресурс] / 19.

N.J. Cronin. – [London] : The Institute of Physics, 1995. – Электрон. версия печ. публикации.

20. Kawano K. Introduction to Optical Waveguide Analysis [Электронный ресурс] / K. Kawano, T. Kitoh. – New York [etc.] : [WILEY], 2001. – Электрон. версия печ. публикации.

Lifante G. Integrated photonics: fundamentals [Электронный ресурс] / Gin es 21.

Lifante. – Chippenham : WILEY, 2003. – Электрон. версия печ. публикации.

Rozzi T. Open Electromagnetic Waveguides [Электронный ресурс] / T. Rozzi, 22.

M. Mongiardo. – London : The Institution of Electrical Engineers, 1997. –
Похожие работы:

«Сборка и редакция: Bayorics Laboratory 2017 Версия 1.3 (для папки с файлами). Автономный вариант полной версии для её распространения в сети – все части в одном документе! СИСТЕМА! ГЛОССАРИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ "СИСТЕМА! РАЗОБЛАЧЕНИЕ" Впервые, без цензуры, открыто в сети на фор...»

«№7 (38) 2015 Часть 3 Август МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL ISSN 2303-9868 PRINT ISSN 2227-6017 ONLINE Екатеринбург МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ INTERNA...»

«Australian Travel Club Pty Ltd Email: info@australiantravelclub.com moscow@australiantravelclub.com www.AustralianTravelClub.ru АВСТРАЛИЙСКАЯ ЭКЗОТИКА Сидней (3 н.) Айерс Рок (1 н.) – Алис Спрингс (1н.) – Дарвин (3 н.) – Большой Барьерный Риф (3 н.) День1 Прилет в Сидней. Вст...»

«Модель: MFK-794BK (чёрный цвет) MFK-794BG (бежевый цвет) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК Инструкция по эксплуатации Поздравляем с приобретением данного электрического чайника торговой марки "MAUNFELD". Вы приобр...»

«Администрация Псковского района Псковской области Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Стремуткинская средняя общеобразовательная школа" Псковского района д. Соловьи, Псковский район, Псковская область, 180569, тел. (8112) 67-42-25, e-mail: Stremutka@mail...»

«УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО '.^п р авл ен и я Директор ГАУ ТО "ЦСО "Воропинские горки" ПО ф иЗ^ ^ С К Ь Й 'к у;лШ у^ ^ | СПОрту п а р § ^ Ь н т ^ \й Д р п о р т у 1ск 3^яф ласти.С. Мустафин тинов 2017 г.-4 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого чемпионата и первенства Тюменской области по горнолыжному спорту 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...»

«OWNER’S MANUAL WASHING MACHINE Перед установкой внимательно прочтите данные инструкции. Это облегчит установку посудомоечной машины и обеспечит ее правильность и безопасность. После установки посудомоечной машины храните данные инстру...»

«forum.swimming.ru forum.swimming.ru = События, новости = Тема начата: Little_boo от Августа 04, 2013, 09:11:58 pm Название: ЧМ-2013 послесловие. Little_boo от Августа 04, 2013, 09:11:58 pm Цитата: truba от Августа...»

«СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА М.И. Кулева СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ПРОФЕССИЯ: КАРЬЕРНЫЕ ПУТИ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ С РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЭКГРАУНДОМ (СЛУЧАЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)* Опыт западных исследований говорит о значительной доли неопределенности и риска, присущих творческому труду. Однако распределение риск...»
 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.