WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«5А350501 - Почта хизматини ташкил этиш ва технологияси мутахассислиги бўйича магистратурага кирувчилар учун махсус фанлардан имтион ...»

5А350501 - Почта хизматини ташкил этиш ва технологияси

мутахассислиги бўйича магистратурага кирувчилар учун махсус

фанлардан имтион саволлари

. Почта алоасини ташкил этишнинг асосий меърий-ууий ужжатлари.

2. Почта алоаси объектлари азналарида пул ва боша баоли буюмларнинг

мидорини текшириш тартиби

3. Почта алоасида банк хизматларини жорий этиш шарт-шароитлари.

4. Почта жўнатмалари ва пул мидоридаги етишмовчилик ва камомадлар

бўйича текширувларни ўтказиш тартиби.

5. Почта жўнатмалари пул мидорининг харакати, олдии ва тўловларнинг тўрилиги бўйича текшириш тартиби.

6. Умумжаон почта иттифоининг тарихи ва фаолияти

7. Умумжаон почта иттифоининг бошарув органлари: почта эксплутация кенгаши, почта эксплуатацияси кенгашининг асосий функциялари

8. Почта жўнатмаларини очиш ва жойланмаларини кўздан кечириш тартиби.

9. Йирик почта алоа боламаларида зма хат-хабарларни кайта ишлашнинг автоматлаштирилган технологик жаранлари.

10. “Харбий” тоифасидаги почта жўнатмалари ва пул ўтказмаларини етказиб бериш ва айтариш тартиби.

11. Почта алоасининг темир йўл ошидаги объектларида почтага ишлов беришнинг умумий тартиби.

12. Почта алоаси корхоналарида персонални бошкариш стратегияси.

13. Почта алоаси корхоналарида персонал хавфсизлигини бошариш.

14. Почтани йўловчи вагонларда ки юкхоналар орали жўнатиш тартиби.

15. Почтани хаво транспорти орали жўнатиш.

16. Почтани автомобил ва от-улов маршрути орали жўнатиш

17. Халаро почта жўнатмаларини етказиб бериш ва айтариш тартиби.

18. Гурули почта жўнатмаларини абул илиш. Босма нашрларни корхона, ташкилот ва муассасалардан махсус опларда абул илиш тартиби.

19. Олинганлиги тўрисида хабарномали почта жўнатмалари. “Чопар орали”, “Шахсан ўлига топширилсин”, авиажўнатмалар.

20. Почта алоаси бўлимларида иш жойларини автоматлаштириш.

21. Чиувчи оддий халаро пул ўтказмаларини жўнатиш ва назорат илиш.

22. Оддий халаро пул ўтказмаларини абул илиш ва расмийлаштириш тартиби.

23. Баоси эълон илинган хатларни абул илиш, ишлов бериш ва топшириш.

24. Баоси эълон илинган халаро хатларни расмийлаштириш тартиби.

25. Халаро почта жўнатмаларни (почта варачалари, хатлар, бандероллар,секограммалар ва “М” белгили оплар) абул илиш ва топшириш.

26. Оддий ва буюртмали халаро хатлар ва почта варачаларини абул илиш, ишлов бериш ва топшириш.

27. Хизматга оид почта жўнатмалари.

28. Ички гурули почта жўнатмалари ва ва пул ўтказмалари.

29. Чиувчи “Харбий” почта жўнатмалари ва пул ўтказмаларини абул илиш ва ишлов бериш.

30. Устама тўловли почта жўнатмалари.

31. Олинганлиги тўрисида хабарномали почта жўнатмалари ва пул ўтказмаларини абул илиш.

32. Почта жўнатмалари ва пул ўтказмаларининг жўнатувчилар учун хабарномаларга ишлов бериш ва топшириш.

33. “Хукуматга оид” почта жўнатмаларини абул илиш,ишлов бериш ва етказиб бериш.

34. Пул ўтказмаларини абул илиш ва расмийлаштириш.Уларни назоратга топшириш.

35. Нотўри расмийлаштирилган, айтарилган ва кечиккан пул ўтказмалари бўйича текшириш ўтказиш тартиби.

36. Почта алоаси хизматларининг таснифланиши.

37. Почта алоасининг универсал хизматлари.

38. Почта алоасининг номли буюмлари.

39. Почта жўнатмаларининг турлари ва тоифалари.

40. Хизматлар сохасида ахборот логистикаси

41. Почта алоаси корхоналарининг таснифланиши.

42. Почта оими, кирувчи ва чиувчи почта оими, почта алмашинуви тушунчалари.

43. Республика почта алоасида почта маршрутларининг турлари.

44. Почта жўнатмаларини ўтишининг назорат муддатлари.

45. Вилоят ичида почта алоасини ташкил илиш тамойиллари.

46. Туман ичида почта алоасини ташкил илиш тамойиллари.

47. Магистрал почта алоасини ташкил илиш тамойиллари.

48. ишло жойларида почтальонлар ишини ташкил илиш тартиби.

49. Логистикада илгариловчи ахборот оими.

50. Почта алоасини замонавийлаштиришнинг хориж тажрибаси.

Ривожланган хориж давлатларида почта алоаси фаолияти.

51. Почта жўнатмаларининг ўтиши ва уларга ишлов беришнинг асосий босичлари.

52. Почта алоаси объекларининг ахборот ресурслари ва уларни бошариш.

53. Почта алоасида почта жўнатмалари учун ўлланиладиган штрих код турлари.

54. Почта алоаси корхоналарида жиноий фаолиятдан олинган даромадларнинг легаллаштирилишига арши аракат ва терроризмни молиялаш бўйича ички назоратни ташкил этиш ай тарзда амалга оширилади?

55. Почта алоаси корхоналарида назорат илиниши шарт бўлган операцияларни анилаш тартиби андай?

56. Почта алоасини замонавийлаштиришнинг асосий асосий йўналишлари.

57. Почта жўнатмаларидаги портловчи урилмаларни анилаш усуллари.

58. “Хизмат юзасидан текшириш” тушунчасининг маъносини очиб беринг. У андай масадда амалга оширилади?

59. Почта халталарининг бузилиши ва уни бекитиш элементларининг характерли белгиларини санаб беринг.

60. Посилкалар ва уларга солинган нарсалар бир исмининг ўирланиши, йўотилиши, камомади олатларини текшириш тартиби.

61. Сургуч тамаси олатини кўздан кечириш ва баолаш тартиби. Уларни текшириш босичлари.

62. Хавфли почта жўнатмаларини жўнатиш билан боли терроризм аракатларининг олдини олиш чоралари.

63. Пломбалар олатини кўздан кечириш ва баолаш тартиби.

64. Почта маркалари, маркаланган конвертлар ва почта варачаларининг аиийлиги анилаш тартиби.

65. Пул маблалари камомади ва ўирланишини текшириш тартиби.

66. Хизматлар сохаси логистикасида маркетинг

67. Коммунал хизмат тўловларини абул илиш жаранларини почта алоаси объектлари томонидан замонавийлаштириш. Тўловларнинг автоматлаштирилган ахборот тизими.

68. Почта жўнатмаларини рухсатсиз очишга уриниш белгилари.

69. Почта хавфсизлиги бўлинмалари фаолияти юзасидан хизмат текшируви.

70. Почта алоаси корхонасига киришни назорат илиш ва бошариш тизимини ташкил этиш.

71. Логистикада сервис хизмати

72. Почта жўнатмалари ва пул ўтказмаларини ташиш учун автомобилларни танлашга таъсир кўрсатувчи омиллар.

73. Етказиш участкаларини почта хавфсизлиги нутаи назаридан баолаш.

74. Над пулларни почта алоаси объектларида салаш тартиби.

75. Пул маблаларини ташишда хавфсизлик тамойиллари.

76. Почта хавфсизлиги хизматининг вазифалари ва функциялари.

77. Хизматлар сохасида ишлаб чикариш логистикаси

78. Почта алоаси хизматларининг сифат кўрсаткичлари.

79. Гибрид почта хизмати. Гибрид пул ўтказмалари.

80. Почта жўнатмаларини абул илиш, жўнатиш ва етказиб беришни исобга олиш ва назорат илишнинг автоматлаштирилган ахборот тизими.

81. Электрон пул ўтказмалари тизими.

82. Почта алоасида электрон пул ўтказмаларининг автоматлаштирилган ахборот тизими.

83. Почта алоасида пенсия нафаалар тўловини назорат илишнинг ахборот тизими.

84. Почта алоасида “Тўловларни абул илиш” автоматлаштирилган ахборот тизими.

85. Почта алоасида “Обуна” автоматлаштирилган ахборот тизими.

86. Почта алоасида маркетинг тамойиллари, функциялари ва турлари

87. Почта алоасида маркетинг фаолиятини ахборотлар билан таъминлаш йўллари

88. Хизматлар соасида логистиканинг ривожланиш босичлари

89. Почта алоаси тармоини модернизациялашнинг асосий йўналишлари.

90. Почта алоасида халаро маълумотлар алмашувининг ахборот тизимлари.

91. Почта жўнатмаларини етказиб беришда ахборот технологияларининг ўлланилиши.

92. Почта алоасида АКТни ўллаш ва ривожлантиришнинг меърийууий асослари.

93. Почта алоасида электрон тижоратни жорий этишнинг асосий йўналишлари.

94. Почта алоаси ахборот тармоида ахборот хавфсизлигини таъминлаш тамойиллари.

95. Почта алоасида электрон раамли имзо калитининг ўлланилиши.

96. Почта алоасида янги ахборот технологиялари орали автомобиллар харакатини назорат илиш тизими.

97. Почта алоасида интерактив хизматлар.

98. Почта алоасида штрих код технологиясининг ўлланилиши.

99. Почта алоасида автоматлаштирилган ахборот тизимларининг яратилиши ва ўлланилишининг асосий масадлари.

100. Республика ва халаро почта жўнатмалари ўтишининг асосий босичлари.

АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т. «Ўзбекистон»,1993.

1.

Ўзбекистон Республикасининг Мехнат кодекси – Т.

2.

«Ўзбекистон»,1993.

Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия исоби тўрисида» ги 3.

конуни – Т. «Ўзбекистон»,1996.

Ўзбекистон Ресупликасининг «Корхоналар тўрисидаги онуни, 1991 4.

йил 15 феврал.

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия исобининг миллий 5.

стандартлари, Тўплам. ЎзБАМА нашрит маркази, 2011 И.Каримов Мамлакатимиз тараиети ва алимизнинг ает 6.

даражасини юксалтириш – барча демократик янгиланиш ва иктисодий ислоотларимизнинг пировард масадидир. - Т.: Ўзбекистон. 2007.

И.Каримов Жаон молиявий –итисодий инирози, Ўзбекистон 7.

шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.:

Ўзбекистон. 2009. 33 бет.

И.Каримов. Мамлакатимизда демократик ислоотларни янада 8.

чуурлаштириш ва фуаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси.

(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси онунчилик палатаси ва Сенатининг ўшма мажлисидаги маърузаси). «Хал сўзи» г. №220. 13 ноябрь 2010 й.

И.Каримов. 2012 йил ватанимиз тараиетини янги босичга 9.

кўтарадиган йил бўлади. - Т.: Ўзбекистон. 2012.

10. И.А.Каримов. Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислоот ва ўзгаришларимизнинг бош масадидир. -Т.: Ўзбекистон, 2008 й. 17 бет.

11. И.А.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. -Т.: Ўзбекистон, 2008 й. 58 бет.

12. И.А.Каримов. Ватанимизни босичма-босич ва барарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий масадимиз. //Хал сўзи, 2008 йил 7 декабрь.

13. Жалолов Ж.Ж. ва бошалар. Бизнес маркетинги. – Т.: Молия, 2006.

14. Почта тўловлари хизмати аида Келишув Регламенти, Бухарест, 2004

15. С.С.Криль, Учебное пособие для студентов направления подготовки "Сети и системы почтовой связи" (часть 1), Одесса 2009 г

16. Т.Т Бажанова, К.М. Сайдазимова, "Регламент почтовой службы" 2004

17. Хлытчиев, С. М. Теоретические основы почтовой связи учеб. Пособие для вузов связи - М.: Радио и связь, 2003.

18. Барсук И.В., Воробьва М.Н., Петраков А.В. Обеспечение безопасности и сохранности в почте. Учебное пособие. - М.: РИО MTУСИ, 2009. - 224 с.

19. Князютенков В.А. Обеспечение устойчивой долговременной работы предприятия почтовой связи. Учебное пособие под ред. А.В. Петракова. - М.:

РИО МТУСИ, 2006. - 72 с.

20. Почтовая безопасность. Практикум для студентов специальности Почтовая связь Составитель Т.В. Жигадло Минск 2012-48 с.

21. Методические указания, задания и исходные данные к курсовому проекту по дисциплине «Технические средства автоматизации почтовой связи. Составитель Г.А. Птицын-, М. 2000 46 с

22. Барсук И.В. Технические средства обработки почтовых отправлений Ч.

1. Общие положения проектирования. Автоматизация обработки письменной корреспонденции Учебное пособие под ред. А.В. Петракова. - М.: РИО МТУСИ, изд-во ЦНТИ «Информсвязь», 2005. - 248 с.

23. Барсук И.В Развитие технических средств и технологий. Учебное пособие. - М.: РИО MTУСИ, 2001.92 с

24. Mirotin LB, Tashbaev IE, Porshina OG Efficient logistics. Exam, Moscow, 2002.

25. Аникина Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 327 с.

26. Николай Чук. В.Е. Логистика. М.,2003

27. Гаджинский А.М. Логистика Учеб. II-е изд. Переработ.доп. М. изд.

«Дашков и К» 2005.

28. Автоматизированнме информадионние технологии в экономики. Под редак. Титоренко Г.А. -М.: Юнити 2008.

29. Бутенко, В. В. Технологические процессы в почтовой связи. 2002г.

30. Хлытчев С.М. и др. “Теоретические основы почтовой связи”, учебник для ВУЗов-М., Радио и связь, 2005г.

31. Бломштейн Г.Д. Саммерс Б.Д. Банковское дело и платежная система.

М., 2005 г.

32. Ретников Ш.С. Автоматизация процессов в почтовой связи М., 2008г.

33. Кузукова Т.А. Конкурентоспособность организаций почтовой связи на рынке электронньк денежньк переводов “Почтовая связь”. Техника и технологии» № 9 2002г.

34. Барсук И.В., Гиль Г.К., Демин А.М. и др.Автоматизация обработки письменной корреспонденции - М.: Радио и связь. 2007г.

35. Князютенков В.А., Птицын Г.А. Оптимизация сетей почтовой связи – М.:-МТУСИ. 2007.

36. Почта оидалари, Тошкент 2014й.

Ўзбекистон почтаси тарих ва тараит, Тошкент “М Вопросы по специальным предметам для для вступительных экзаменов в магистратуру по специальностям 5А350501 - Организация и технология почтовой службы

1. Сохранение тайны переписки, условия осмотра задержания и изъятия почтовых отправление, денежных переводов судебными и следственными органами.

2. Проверка наличия денежных сумм и других ценностей в кассах объектов почтовой связи.

3. Опечатывание хранилищ по окончанию операционного дня.

4. Донесения о хищениях и недостачах денежных сумм и почтовых отправлений, проверка по ним.

5. Проверка движения и фактического остатка денежных сумм почтовых отправлений правильности получения платы.

6. Начало и окончание операционного дня. Хранение производственной документации.

7. Сроки хранения возвращенных почтовых отправлений, денежных переводов.

Порядок передачи их в не розданные.

8. Вскрытие почтовых отправлений и проверка их вложений.

9. Обработка и учет не розданных почтовых отправлений, не выплаченных денежных переводов в местах окончательного хранения.

10. Досылка и возвращение воинских почтовых отправлений, денежных переводов

11. Установление адресов получателей. Сроки хранения почтовых отправлений и денежных переводов, их досылка и возвращение.

12. Общие положения об обработке почты на при железнодорожных объектах почтовой связи.

13. Контроль документов на почту, обработанную на приближенных объектах почтовой связи.

14. Общий порядок получения проверки почты. Оформление нарушений и неисправностей, выявленных при проверке.

15. Обмен почты с узлами (подразделениями) почтовой связи специального назначения.

16. Отправка почты в купе пассажирских вагонов или грузобагажом.

17. Отправка и обмен почты воздушными судами.

18. Отправка почты автомобильным и гужевым маршрутами.

19. Обмен почты с расположенными на них объектами почтовой связи.

20. Доставка и возвращение международных почтовых отправлений.

21. Прием партионных международных почтовых отправлений. Прием печатных изданий от предприятий, организаций и учреждений в специальных мешках «М».

22. Международные почтовые отправления с уведомлением о получении, «С нарочным», «Вручит в собственные руки», авиаотправления.

23. Оплата простых международных денежных переводов по актам.

24. Проверка по неправильно оформленным, засланным простым международным денежным переводам.

25. Контроль и отправка исходящих простых международных денежных переводов.

26. Прием и оформление простых международных денежных переводов, передача их на контроль.

27. Прием, обработка и вручение писем с объявленной ценностью.

28. Оформление международного письма с объявленной ценностью

29. Прием и вручение международных почтовых отправлений (почтовые карточки, письма, бандероли, секограммы и мешки «М».

30. Прием, обработка и вручение простых и заказных международных писем и почтовых карточек.

31. Простые и заказные международные письма, почтовые карточки, простые и заказные бандероли, простые и заказные секограммы и мешки «М».

32. Служебные почтовые отправления.

33. Внутренние партионные почтовые отправления и денежные переводы.

34. Прием и обработка исходящих воинских почтовых отправлений и денежных переводов

35. Почтовые отправления с наложенным платежом.

36. Прием почтовых отправлений и денежных переводов с уведомлением о получении.

37. Обработка и вручение уведомлений отправителям почтовых отправлений и денежных переводов.

38. Прием, обработка и пересылка правительственных почтовых отправлений.

39. Прием и оформление денежных переводов. Передача их на контроль.

40. Проверка по неправильно оформленным, засланным и замедленным денежным переводам

41. Классификация объектов почтовой связи.

42. Понятие материальный и информационный почтовые потоки, почтовой обмен, исходящий и входящий почтовой поток.

43. Виды почтовых маршрутов в почтовой связи Узбекистана.

44. Контрольные сроки почтовых отправлений, нормативы качества.

45. Принципы организации внутриобластной почтовой связи.

46. Принципы организации внутрирайонной почтовой связи.

47. Принципы организации магистральной почтовой связи.

48. Порядок организации деятельности почтальонов в сельской местности.

49. Опережающий информационной поток в логистике.

50. Нормативы размещения почтовых объектов в городских и в сельских местностях.

51. Работы проводимые в АО “Узбекистон почтаси” по обеспечению политики информационной безопасности.

52. Что представляет собой легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

53. Каковы задачи специально уполномоченного государственного органа по проведению внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма?

54. Как осуществляется организация внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма на предприятиях почтовой связи.

55. Каков порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю на предприятиях почтовой связи.

56. Обучение и инструктаж по почтовой безопасности.

57. Методы выявления взрывных устройств в почтовых отправлениях.

58. Раскройте понятие “Служебное расследование”. С какой целью оно проводится?

59. Перечислите характерные признак нарушений целостности почтовых мешков и элементов его заделки.

60. Каковы особенности проведения расследования случаев хищений, утрат, недостач посылок, а так же части вложений в них.

61. Как осуществляется визуальное обследование и оценка состояния сургучных оттисков? Назовите этапы их обследования.

62. Меры предупреждения актов терроризма, связанных с пересылкой опасных почтовых отправлений.

63. Как осуществляется визуальное обследование и оценка состояния пломб? Какие виды пломб вы знаете? Какие отличительные признаки, указывающие на факт возможного нарушения пломб

64. Как определяется подлинность почтовых марок, маркированных конвертов и почтовых карточек.

65. Особенности расследования недостач и хищения денежных средств.

66. Определение поддельных знаков почтовой оплаты.

67. Группа признаков, характеризующих состояние закрытых (внешне невидимых) частей исследуемого объекта.

68. Признаки несанкционированного доступа в почтовые отправления.

69. Служебное расследование как форма деятельности подразделений почтовой безопасности.

70. Организация системы контроля и управления доступом на предприятии почтовой связи.

71. Цели и задачи контрольно-пропускного режима на предприятии почтовой связи.

72. Перечислите факторы влияющие на выбор автомобилей для перевозки почтовых отправлений и денежных средств.

73. Оценка доставочных участков на предмет почтовой безопасности.

74. Порядок хранения денежной наличности на объектах почтовой связи.

75. Принципы безопасности при перевозке денежных средств.

76. Задачи и функции службы почтовой безопасности.

77. Действия работников почтовой связи при выявлении подозрительного почтового отправления.

78. Показатели качества услуг почтовой связи.

79. Применение ИКТ технологий для развития интерактивных услуг в АО “Узбекистон почтаси”.

80. Принципы организации магистральной почтовой связи.

81. Оформление международного письма с объявленной ценностью.

82. Опечатывание хранилищ по окончанию операционного дня.

83. Возможности оплаты на сайтах домена UZ и прима платежей через Интернет.

84. Корпоративная компьютерная сеть АО “Узбекистон почтаси”.

85. Информационные ресурсы АО “Узбекистон почтаси”.

86. Анализ внедрения информационных ресурсов АО “Узбекистон почтаси”.

87. Информационные технологии, применяемые при доставке почтовых отправлений.

88. Информационные технологии, применяемые при перевозке почтовых отправлений.

89. Информационные технологии, применяемые при перевозке и доставке почтовых отправлений в филиале “Халаро почтамт”.

90. Правовое обеспечение развития ИКТ технологий в почтовой связи.

91. Состояние развития компьютерных и инфокоммуникационных технологий в почтовой связи Узбекистана.

92. Формирование основных направлений развития услуг с применением информационно-коммуникационных технологий на основе зарубежного опыта и стратегии Всемирного Почтового Союза.

93. Рассмотрение стратегии развития услуг с применением информационнокоммуникационных технологий.

94. Организация услуг почтовой связи посредством интернет-технологий в АО “Узбекистон почтаси”.

95. Почтовые платежные услуги с использованием информационнокоммуникационных технологий.

96. Приоритетные направления при дальнейшем внедрении интерактивных услуг на основе Дохинской почтовой стратегии.

97. Автоматизированные системы и локальные сети, применяемые в почтовой связи Узбекистана.

98. Применение ИКТ технологий при оказании качественных услуг почтовой связи населению

99. Основние цели создания и внедрения автоматизированных информационных систем в почтовой связи Республики Узбекистан.

100.Основные этапы происхождение международных и республиканских почтовых отправлений.

Литератруы

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т. «Ўзбекистон»,1993.

2. Ўзбекистон Республикасининг Мехнат кодекси – Т. «Ўзбекистон»,1993.

3. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия исоби тўрисида» ги конуни – Т.

«Ўзбекистон»,1996.

4. Ўзбекистон Ресупликасининг «Корхоналар тўрисидаги онуни, 1991 йил 15 феврал.

5. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия исобининг миллий стандартлари, Тўплам.

ЎзБАМА нашрит маркази, 2011

6. И.Каримов Мамлакатимиз тараиети ва алимизнинг ает даражасини юксалтириш – барча демократик янгиланиш ва иктисодий ислоотларимизнинг пировард масадидир. - Т.: Ўзбекистон. 2007.

7. И.Каримов Жаон молиявий –итисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон. 2009. 33 бет.

8. И.Каримов. Мамлакатимизда демократик ислоотларни янада чуурлаштириш ва фуаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси онунчилик палатаси ва Сенатининг ўшма мажлисидаги маърузаси). «Хал сўзи» г. №220. 13 ноябрь 2010 й.

9. И.Каримов. 2012 йил ватанимиз тараиетини янги босичга кўтарадиган йил бўлади. - Т.: Ўзбекистон. 2012.

10. И.А.Каримов. Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислоот ва ўзгаришларимизнинг бош масадидир. -Т.: Ўзбекистон, 2008 й. 17 бет.

11. И.А.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. -Т.: Ўзбекистон, 2008 й. 58 бет.

12. И.А.Каримов. Ватанимизни босичма-босич ва барарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий масадимиз. //Хал сўзи, 2008 йил 7 декабрь.

13. Жалолов Ж.Ж. ва бошалар. Бизнес маркетинги. – Т.: Молия, 2006.

14. Почта тўловлари хизмати аида Келишув Регламенти, Бухарест, 2004

15. С.С.Криль, Учебное пособие для студентов направления подготовки "Сети и системы почтовой связи" (часть 1), Одесса 2009 г

16. Т.Т Бажанова, К.М. Сайдазимова, "Регламент почтовой службы" 2004

17. Хлытчиев, С. М. Теоретические основы почтовой связи учеб. Пособие для вузов связи - М.: Радио и связь, 2003.

18. Барсук И.В., Воробьва М.Н., Петраков А.В. Обеспечение безопасности и сохранности в почте. Учебное пособие. - М.: РИО MTУСИ, 2009. - 224 с.

19. Князютенков В.А. Обеспечение устойчивой долговременной работы предприятия почтовой связи. Учебное пособие под ред. А.В. Петракова. - М.: РИО МТУСИ, 2006. - 72 с.

20. Почтовая безопасность. Практикум для студентов специальности Почтовая связь Составитель Т.В. Жигадло Минск 2012-48 с.

21. Методические указания, задания и исходные данные к курсовому проекту по дисциплине «Технические средства автоматизации почтовой связи. Составитель Г.А.

Птицын-, М. 2000 46 с

22. Барсук И.В. Технические средства обработки почтовых отправлений Ч. 1. Общие положения проектирования. Автоматизация обработки письменной корреспонденции Учебное пособие под ред. А.В. Петракова. - М.: РИО МТУСИ, изд-во ЦНТИ «Информсвязь», 2005. - 248 с.

23. Барсук И.В Развитие технических средств и технологий. Учебное пособие. - М.:

РИО MTУСИ, 2001.92 с

24. Mirotin LB, Tashbaev IE, Porshina OG Efficient logistics. Exam, Moscow, 2002.

25. Аникина Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 327 с.

26. Николай Чук. В.Е. Логистика. М.,2003

27. Гаджинский А.М. Логистика Учеб. II-е изд. Переработ.доп. М. изд. «Дашков и К»

2005.

28. Автоматизированнме информадионние технологии в экономики. Под редак.

Титоренко Г.А. -М.: Юнити 2008.

29. Бутенко, В. В. Технологические процессы в почтовой связи. 2002г.

30. Хлытчев С.М. и др. “Теоретические основы почтовой связи”, учебник для ВУЗовМ., Радио и связь, 2005г.

31. Бломштейн Г.Д. Саммерс Б.Д. Банковское дело и платежная система. М., 2005 г.

32. Ретников Ш.С. Автоматизация процессов в почтовой связи М., 2008г.

33. Кузукова Т.А. Конкурентоспособность организаций почтовой связи на рынке электронньк денежньк переводов “Почтовая связь”. Техника и технологии» № 9 2002г.

34. Барсук И.В., Гиль Г.К., Демин А.М. и др.Автоматизация обработки письменной корреспонденции - М.: Радио и связь. 2007г.

35. Князютенков В.А., Птицын Г.А. Оптимизация сетей почтовой связи – М.:-МТУСИ.

2007.

36. Почта оидалари, Тошкент 2014й.


Похожие работы:

«Руководство по настройке качества цветной печати Стр. 1 из 7 Руководство по настройке качества цветной печати В руководстве по качеству цветной печати поясняется, как использовать функции принтера для регулировки и настройки цветной печати. Меню Качество Пунк...»

«ДОГОВОР о сотрудничестве между Государственным научным учреждением "Академия наук Республики Башкортостан" и Национальной академией наук Беларуси Государственное научное учреждение "Академия наук Республики...»

«Глава первая Пожар начался на первом этаже. Языки пламени поползли по обоям в цветочек и начали лизать гипсовый потолок. Коридоры и комнаты дома на Фаррел-стрит заволокло густым черным дымом,...»

«"О текущем моменте" № 1 (122), январь 2016 года О безбудущности либеральных вожделений На протяжении уже почти полутора лет СМИ сосредотачивают внимание населения на курсе рубля, ценах на нефть, санкциях З...»

«301 страны, особенностей её законотворческой деятельности, активного участия журналистов в формировании массового сознания. Вместе с тем, следует не забывать, что не менее важным является также сохранение особенностей национального информационного пространства в рамках отдельно взятого госу...»

«ПО Форвард Т TVPrompt Программа-телесуфлер Дата выпуска: 19 мая 2010 г. Краткое руководство TELEVIEW Содержание Введение Общие сведения 1. Необходимые условия использования 2. Главное окно программы 3. Вид окна прокрутки текста Общий порядок работы с...»

«УTBЕP}кДЕHo ffi !Nэ2I5lI-ОД, У CoШ it+i'ffi г.Toмскa M. Дoлгoвa Пpaвилa tzl,',ф,-. paсПopядкa oбy BrryTpеIrнегo MБoУ CoПI (ЭBpикa.paзBиTиe 1.Oбщие пoЛorr(ellия. Пpaвилa BIIyTpеII}Iего pacпopя.цкa oбy...»

«Содержание 1. Целевой раздел 1.1. Пояснительная записка 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.2.1. Общие положения 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных п...»

«Брэсцкага універсітэта НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ ЧАСОПІС Выдаецца са студзеня 2005 года Выходзіць два разы ў год Галоўны рэдактар: М.Э. Часноўскі Серыя філалагічных навук Намеснік галоўнага рэдактара: Г.М. Сендзер Намеснік галоўнага рэдакт...»

«1 Изделия электрочасофикации. ЗАО “ВАТСОН” Приборы и средства измерений, оборудование радиофикации и оповещения, профессиональные элементы питания, модемы xDSL Часы вторичные и автономные стрелочные уличные PROFILINE QUAD (PLQ) тор...» 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.