WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«1 ОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИ В СОЦІОЛОГІЇ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ К.с.н., доц. Комих Н.Г. Вступ Лабораторне заняття – форма ...»

1

ОПИТУВАЛЬНІ МЕТОДИ В СОЦІОЛОГІЇ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

К.с.н., доц. Комих Н.Г.

Вступ

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, під час якого

студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або

імітаційні експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих

теоретичних положень навчальної дисципліни, набуває практичних навичок

роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях).

Алгоритм виконання лабораторної роботи. Уважно прочитайте тему лабораторної роботи, мету. На основі мети визначте завдання які необхідно вирішити при написанні роботи. Ознайомтеся з науковою та навчальнометодичною, довідковою літературою з теми лабораторної роботи.

Поміркуйте над основними етапами проведення лабораторної роботи та кінцевим звітом.

Структура лабораторної роботи. Робота складається з:

Вступ (визначення мети, завдань етапів виконання лабораторної роботи).

Основна частина (викладення основних результатів згідно завдань лабораторної роботи) Висновки за завданнями лабораторної роботи Список використаної літератури, інформаційних джерел Оформлення лабораторної роботи: матеріали роботи оформлюються в роздрукованому вигляді на аркушах форматом А4.

Зразок титульного аркушу:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Кафедра соціології Лабораторна робота № _ Методологічний розділ програми соціологічного дослідження за методом аналіз документів.

Виконав (-ла) студент (-ка) групи СЦ-1__ __________________ (Прізвище та ініціали студента) (підпис) Перевірив кандидат соціологічних наук, доцент «__________» ___________ (Комих Н.Г.) (кількість балів) (підпис) Дніпропетровськ 201_ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 Лабораторне заняття № 1 Методологічний розділ програми соціологічного дослідження за методом аналіз документів.

Мета – сформувати навички складання методологічного розділу програми соціологічного дослідження за обраною темою. Основне завдання детально визначити та розписати методологічний розділ програми соціологічного дослідження.

Рекомендована література:

1. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988.

2. Гордяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод. пособие.

К.”Академия”, 1998, с.42

3. Как провести социологическое исследование. Изд. 2-е дополн. М.:

Политиздат, 1990. – 288 с.

4. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1989. 479 с.

5. Методология и практика социологических исследований: методические указания по спецкурсу для студентов педагогического факультета. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1992. – 36 с.

6. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

7. Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.: Юнити. 1999. – 448с.

8. Социология: Практикум /сост. и. отв. ред. А.В.Миронов, Р.И.Руденко/ – М.: Соц.-полит, журн., 1993. – 240 с.

9. Социология : Словарь-справочник. В 4-х томах. Т.4 /под ред. Осипова Г.В./. - М.: Наука, 1991.

10. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Під заг.ред. В.І.

Валовина. – К.: Укр. Центр духовн. Культури, 1998. – 736 с.

11. Шикун А.И. Социологический практикум. Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2000. – 234с.

12. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет» 1999 – 596 с.

Лабораторне заняття № 2 Методико-процедурний розділ програми соціологічного дослідження за методом аналізу документів. Робочий план дослідження.

Мета – сформувати навички складання методико-процедурного розділу програми соціологічного дослідження за обраною темою та робочого плану дослідження. Основне завдання детально визначити та розписати складові методико-процедурного розділу програми соціологічного дослідження та робочого плану дослідження.

Рекомендована література:

1. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.

Социология. Учебник. /Под ред. Проф. Ю.Г. Волкова – изд. 2-е. – М.:.

Гардарики. – 2004. – С. 78-90.

2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988. – 232c. (1екз.)

3. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. – М.:

Прогресс - 1978.– 381с.

4. Панина Н. Технология социологического исследования. Институт социологии НАН Украины. – К., 1998. – 276с.

5. Паниотто В.И. Качество социологической информации: Методы оценки и процедуры обеспечения. – К.: Наук. думка, 1986. – 207с.

6. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510с.

7. Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.: Юнити. 1999. – 448с.

8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.

В.Г.Городяненка – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – С.464-525.

9. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень:

кваліметричний підхід. – К.: МАУП. – 2002. – 248с.

10. Чурилов H.Н. Проектирование выборочного социологического исследования: Некоторые методологические и методические проблемы. – К.:

Наукова думка, 1986. – 183с.

Лабораторне заняття № 3 Класифікатор за темою контент-аналізу з виділенням категорії аналізу, одиниць аналізу та одиниць рахунку Мета – сформувати навички складання класифікатору контент аналізу з виділенням категорій аналізу, одиниць аналізу, одиниць рахунку.

Основне завдання визначити категорії аналізу, одиниці аналізу та одиниці рахунку з обраною проблемою дослідження.

Рекомендована література:

Аверьянов Л. Я. Контент-анализ : учебное пособие : [Текст] /Л.Я.

1.

Аверьянов — М.: КноРус, 2009. — 450 с.

Головаха, Є.І. Українське суспільство 1992–2008: Соціологічниий 2.

моніторинг [Текст] / Є.І.Головаха, Н.І.Паніна – К.: ІС НАНУ, 2008. – 85 с.

Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст] / 3.

В.И.Добреньков, А.И. Кравченко. – М. МГУ,2004 – 400 с.

Курилович, Н.В. Контент–анализ: логика развития метода [Текст] / 4.

Н.В.Курилович // Методология исследования политического дискурса:

актуальные проблемы содержательного анализа общественно– политических текстов. – Мн.: БГУ.– 2000.– С.268–283.

Панина, Н.В. Избранные труды по социологии: в трех томах [Текст] // 5.

Панина Н.В / Том I. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональная этика/ Сост., ред., вступ. статья Е.И.Головахи. – К.: Факт, 2008. – 472 с.

Рабочая книга социолога [Текст] / Под. ред. Г.В. Осипова // М., 1983.– С.

6.

348–360.

7. Федотова, Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации [Текст] / Л.Н.Федотова. – М., 2001. – С.24–26

8. Федотова, Л.Н. Контент–аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды [Текст] / Л.Н.Федотова. – М.: Изд-во Моск. ун– та, 1988. – С. 10–25

9. Ядов, В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы [Текст] / В.А. Ядов. – Самара: Изд-во Самарский ун–т, 1995. – С.

142–166.

Лабораторне заняття № 4 Обробка результати виміру інформації та представити у вигляді одномірного розподілу.

Мета – сформувати навички збору та обробки емпіричної інформації за класифікатором контент-аналізу. Основне завдання за розробленим класифікатором зібрати інформацію, обрахувати та представити у вигляді одномірного розподілу.

Рекомендована література:

10.Аверьянов Л. Я. Контент-анализ : учебное пособие : [Текст] /Л.Я.

Аверьянов — М.: КноРус, 2009. — 450 с.

11.Белановский, С.А. Метод фокус–групп [Текст] / С.А. Белановский. – М., Магистр, 1996. – 272 с.

12. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст] / В.И.Добреньков, А.И. Кравченко. – М. МГУ,2004 – 400 с.

13. Курилович, Н.В. Контент–анализ: логика развития метода [Текст] /

Н.В.Курилович // Методология исследования политического дискурса:

актуальные проблемы содержательного анализа общественно– политических текстов. – Мн.: БГУ.– 2000.– С.268–283.

14. Панина, Н.В. Избранные труды по социологии: в трех томах [Текст] // Панина Н.В / Том I. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональная этика/ Сост., ред., вступ. статья Е.И.Головахи. – К.: Факт, 2008. – 472 с.

Ядов, В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, 15.

методы [Текст] / В.А. Ядов. – Самара: Изд-во Самарский ун–т, 1995. – С.

142–166.

Лабораторне заняття № 5 Навчальний звіт за результати дослідження методом аналізу документів.

Мета – сформувати навички підготовки та написання звіту за результатами проведеного соціологічного дослідження методом аналіз документів. Основне завдання написати звіт за результатом проведеного дослідження.

Рекомендована література:

13.Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988.

14.Гордяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод. пособие.

К.”Академия”, 1998, с.42

15.Как провести социологическое исследование. Изд. 2-е дополн. М.:

Политиздат, 1990. – 288 с.

16.Словарь прикладной социологии. – Минск: Изд-во Минского ун-та, 1984. – 317 с.

17.Социологический практикум по методике и технике конкретных социологических исследований. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1992. – 58 с.

18.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет» 1999

– 596 с.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ Лабораторне заняття №1 Методологічний розділ програми соціологічного дослідження за методом опитування.

Мета – сформувати навички складання методологічного розділу програми соціологічного дослідження за обраною темою дослідження.

Основне завдання детально визначити та розписати складові методологічного розділу програми соціологічного дослідження за методом опитування.

Рекомендована література:

1. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом [Текст] / И.А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.

2. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах [Текст] / И.А.Бутенко// Социол. исслед. – 2000. – № 10. – С.118–124

3. Головаха, Є.І. Українське суспільство 1992–2008: Соціологічниий моніторинг [Текст] / Є.І.Головаха, Н.І.Паніна – К.: ІС НАНУ, 2008. – 85 с.

4. Дмитриев, А.В. Социологические опросы и политика / А.В. Дмитриев, Ж.Т.Тощенко [Текст] // Социол. исслед. – 1994. – № 5. – С.42–51

5. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст] / В.И.Добреньков, А.И. Кравченко. – М. МГУ,2004 – 400 с.

6. Панина, Н.В. Избранные труды по социологии: в трех томах [Текст] // Панина Н.В / Том I. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональная этика/ Сост., ред., вступ. статья Е.И.Головахи. – К.: Факт, 2008. – 472 с.

7. Рабочая книга социолога [Текст] / Под. ред. Г.В. Осипова // М., 1983.– С.

348–360.

8. Современные методы исследования средств массовой коммуникации[Текст] / Материалы межресп. науч. конф. Таллин:

Периодика, 1983. – 150.с.

9. Стацевич, Т.Л. Особенности работы интервьюера при телефонных опросах [Текст] / Т.Л. Стацевич // Социол. исслед. – 1993. – № 7. – С.83– 88.

10. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования : Учеб.

пособие / Е. П. Тавокин. - М. : Инфра-М, 2012. - 239 с. - (Высшее образование). - ISBN 9785160034737

11. Ядов, В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы [Текст] / В.А. Ядов. – Самара: Изд-во Самарский ун–т, 1995. – С.

142–166.

Лабораторне заняття № 2 Методико-процедурний розділ програми соціологічного дослідження за методом опитування. Робочий план дослідження.

Мета – сформувати навички складання методико-процедурного розділу програми соціологічного дослідження за обраною темою та робочого плану дослідження. Основне завдання детально визначити та розписати складові методико-процедурного розділу програми соціологічного дослідження та робочого плану дослідження.

Рекомендована література:

1. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988.

2. Гордяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод.

пособие. К.”Академия”, 1998, с.42

3. Как провести социологическое исследование. Изд. 2-е дополн. М.:

Политиздат, 1990. – 288 с.

4. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1989. 479 с.

5. Методология и практика социологических исследований:

методические указания по спецкурсу для студентов педагогического факультета. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1992. – 36 с.

6. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

7. Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.: Юнити. 1999. – 448с.

8. Социология: Практикум /сост. и. отв. ред. А.В.Миронов, Р.И.Руденко/ – М.: Соц.-полит, журн., 1993. – 240 с.

9. Социология : Словарь-справочник. В 4-х томах. Т.4 /под ред.

Осипова Г.В./. - М.: Наука, 1991.

10. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Під заг.ред. В.І.

Валовина. – К.: Укр. Центр духовн. Культури, 1998. – 736 с.

11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет»

1999 – 596 с.

Лабораторне заняття № 3 Опитувальник за обраною темою та методом опитування Мета – сформувати навички складання опитувальника (анкети чи бланку інтерв’ю) в залежності від обраної методики та методу дослідження.

Основне завдання – розробити опитувальник за обраною темою соціологічного дослідження з у урахуванням всіх правил складання такого роду документів.

Рекомендована література:

1. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988.

2. Гордяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод. пособие.

К.”Академия”, 1998, с.42

3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

4. Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.: Юнити. 1999. – 448с.

5. Социология: Практикум /сост. и. отв. ред. А.В.Миронов, Р.И.Руденко/ – М.: Соц.-полит, журн., 1993. – 240 с.

6. Социология : Словарь-справочник. В 4-х томах. Т.4 /под ред. Осипова Г.В./. - М.: Наука, 1991.

7. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Під заг.ред. В.І.

Валовина. – К.: Укр. Центр духовн. Культури, 1998. – 736 с.

8. Шикун А.И. Социологический практикум. Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2000. – 234с.

9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет» 1999

– 596 с.

Лабораторне заняття № 4 Навчальний звіт за результати дослідження методом опитування Мета – сформувати навички підготовки та написання звіту за результатами проведеного соціологічного дослідження методом опитування. Основне завдання написати звіт за результатом проведеного дослідження.

Рекомендована література:

Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических 1.

исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988. – 232c. (1екз.) Давыдов А.А., Чураков А.Н. Системный подход к анализу данных 2.

мониторинга общественного мнения. //Социологические исследования. – 2002. - № 7.

Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навчальний посібник. – 3.

К., 2004. – 208с Мягков А.Ю. Опросные методы сбора данных: предпочтения 4.

респондентов. //Социологические исследования. – 2000. - № 12.

Паниотто В.И. Качество социологической информации: Методы оценки 5.

и процедуры обеспечения. – К.: Наук. думка, 1986. – 207с.

Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510с.

6.

7. Чурилов H.Н. Проектирование выборочного социологического исследования: Некоторые методологические и методические проблемы.

– К.: Наукова думка, 1986. – 183с.

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет» 1999

– 596 с.

Лабораторне заняття № 5 Тестова методика, яка застосовується в соціологічних дослідженнях.

Мета – сформувати навички застосування тестових методик для збору соціологічної інформації. Основне завдання обрати тестову методику та описати її можливості та особливості застосування для збору соціологічної інформації.

Рекомендована література:

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований.

– М.: Аспект – Пресс, 1995. – 286 с.

2. Бутенко ИА. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами.

– М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.

3. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М.: Изд. МГУ, 1988.

4. Гордяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод. пособие.

К.”Академия”, 1998, с.42

5. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1989. 479 с.

6. Маслова ОМ. Анкетирование – метод сбора социологической информации // Политическое самообразование. – 1981. – № 2.

7. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Кн. 1:

Социологический опрос. – М.: Наука, 1990. – С. 64–124.

8. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Кн. 2. – М.: Наука, 1990. – 222 с.

9. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М.:

Прогресс, 1975. – 334 с.

10. Паниотто В.И., Максименко B.C. Количественные методы в социологических исследованиях. – К., 1982.

11. Практикум по прикладной социологии / Под ред. Б.В.Князева и др. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 260 с.

12. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

13. Яковенко Ю.И., Панниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. – К.: Наукова думка, 1988. – 140 с.

14. Ядов В.А. Социологическое исследование : методология, программа, методы, - изд. Самар. университета, 1995. - 331 с.

15. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет»

1999 – 596 с.

Лабораторне заняття № 6 Гайд фокус групи за обраною темою дослідження.

Мета – сформувати навички складання гайду проведення фокус групи.

Основне завдання – розробити гайд фокус групи за конкретно обраною проблемою її проведення.

Рекомендована література:

1. Городяненко В.Г. Социологический практикум. Учебно-метод.

пособие. К.”Академия”, 1998, с.42

2. Давыдов АА. Объем выборки // Социологические исследования – 1988.

– № 6. – С. 83–89.

3. Давыдов АА.., Давыдова Е.В. Измерение искренности респондента. – М.: ИС РАН, 1992. – 21 с.

4. Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. – Л.: Наука, 1979. – 128 с.

5. Ермолаева Е.М. Язык респондента, язык, анкеты // Социологические исследования – 1987. – № 1. – С. 97–104.

6. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований.- М.:Мысль, 1969. -206с.

7. Здравомыслов А.Г., Ядов ВА. Методологические предпосылки, методы и техника исследования (программа исследования) // Человек и его работа. Социологическое исследование. – М.: Мысль, 1967. – С. 12–97.

8. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. – М.:

Ава-Эстра, 1993.– 272 с.

9. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. / Под ред. Шереги Ф.Э. и Горшкова М.К.: В 2-х том. – М., 1995. – Том. 1 – 200 с.; Том 2 – 192 с.

10.Панина Н. Технология социологического исследования. Институт социологии НАН Украины. – К., 1998. – 276 с.

11.Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

12. Чурилов H.Н. Проектирование выборочного социологического исследования: Некоторые методологические и методические проблемы. – К.: Наукова думка, 1986. – 183 с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет» 1999 – 596
Похожие работы:

«РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-1814MW MWS-1814MW • Объем 18 литров • Мощность печи 700 Вт • 5 уровней мощности • Авторазмораживание • Таймер РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ Указания по технике безопасности Возможные неполадки и способы их у...»

«ISSN 2413-9084 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 2017. Том 22. Номер 1 Главный редактор – В.А. Лекторский (Институт философии РАН, Россия) Зам. главного редактора – А.В. Родин (Институт философии РАН, Россия) Ответственный секретарь – Е.О. Труфанова (Институт философии РАН, Россия) Редакционная ко...»

«Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова" Минздрава России) 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинград...»

«VX-400/700 EV Инструкция по монтажу Введение Вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла производятся с 1980 года. Эти агрегаты установлены в тысячах зданий Норвегии и других странах Европ...»

«Общие условия и правила проведения Конкурса "Неповторимый вкус Coca-Cola"1. Общие положения Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью "ДиСиЭй", ОГРН 1.1. 1137746443097, адрес местонахождения: 11...»

«Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр электронных услуг" УТВЕРЖДАЮ Директор Республиканского унитарного предприятия "Национальный Порядок оказания электронных услуг по организации доступа к СМДО ведомственной СЭД М...»

«Протокол №-2015-ТСМН-18/Д от 25.02.2015 стр. 1 из 7 УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии _ С.В. Яковлев "25" февраля 2015 года ПРОТОКОЛ № 2015-ТСМН-18/Д заседания Конкурсной комиссии ОАО "АК "Транснефть" по лоту № 2015-ТСМН-18 "Выполнение проектно-изыскательских работ" (АО "Транснефть – Западная Сибирь") 25.02.2015 г. Москва,...»
 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.