WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«УДК 801.808.804.807 Л 59 Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор ...»

УДК 801.808.804.807

Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН

України (головний редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, членкореспондент НАН України (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор, членкореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна);

Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Україна); Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Михайло Сарновський, доктор філологічних наук, професор (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща);

Алеш Бранднер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бессонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Шаміль Басиров, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Лариса Ягупова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Путіліна, кандидат філологічних наук, доцент (заступник головного редактора) (Україна);

Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Юлія Лесконог, старший лаборант (технічний секретар) (Україна).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»// Бюлетень ВАК України. - 1999. - № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р.

№ 1-05/5).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії KB № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 12 від 28.12.2012 p.).

Засновник: Донецький національний університет.

Використання матеріалів серії «Лінгвістичні студії» передбачає обов'язкове покликання на них.

Офіційний сайт збірника: https://sites.google.com/site/linstudies/.

Додаткова інформація про збірник доступна на сайті кафедри української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету:

https://sites.google.com/site/pldonnu/. і Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

–  –  –

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, схарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, з'ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, окреслено особливості розвитку соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики й діалектології української мови.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

© Донецький національний університет, 2013 © Автори статей, 2013 українській мовах

РОЗДІЛ V I Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць 145

Бардукова Ганна Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях 145 Д'якова Тетяна Функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому 149 мовленні Кірлаш Майя Лексико-семантичні особливості одиниць української мови на позначення 153 металургійного процесу Краснобаєва-Чорна Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної 156 Жанна мікросистеми «фразеокласифікація»

–  –  –

Загнітко Анатолій, Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях : Рец. на кн. : 236 Левічева (Павлович) Космеда ТА. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу : монографія І Тетяна Анатоліївна Космеда. Ольга Дрогобич : Коло, 2012. - 372 с.

–  –  –

ВІДОМОСТІ ПРО 303 языка (равно как и русского), но даже не зафиксированы ни в эмпирической базе синтаксических исследований, ни тем более в лексикографических источниках.

Как действует данный параметр для выявления союзного потенциала языка, мы покажем на небольшом фрагменте, ограниченном белорусским предлогом об. Однако предварительно следует сделать беглый обзор проблематики, связанной с современным состоянием науки о сложном предложении и союзных средствах, его формирующих. Это необходимо, во-первых, для представления хотя бы минимальной теоретической базы в наших рассуждениях и, во-вторых, для упреждения определенного круга вопросов, которые могут возникнуть у читателя при знакомстве с предъявляемым языковым материалом. Основные положения, необходимые для наших дальнейших рассуждений, следующие.

1. Мы солидарны с мыслью Т.В. Шмелевой о том, что "идею о противопоставлении простого и сложного предложения как фундаментальном положении, определяющем состав синтаксической науки и композицию синтаксических курсов, исследовательскую стратегию и саму синтаксическую оптику, - следует считать преувеличением, данью традиции и истории формирования синтаксической науки. Сложное предложение - это частный случай технического решения языкового воплощения полипропозитивной семантической структуры"' [Шмелева 2010: 122] (выделение автора. - М.К.).

Выявление синтаксемообразующей функции предлога как форманта синтаксемы (подробнее см.

[Конюшкевич 2006]) наводит на мысль о том, что лексический компонент синтаксемы может быть выражен не только морфологической формой, но и оборотом, и предикативной единицей, но в каждом случае это лишь разные технические решения заполнения одной и той же синтаксической позиции в высказывании. Так, никто не станет оспаривать, что в предложении (1) сочетание па метадзе выполняет функцию предлога, а вместе с флексией -а служит формантом синтаксемы, лексическим компонентом которой является лексема Короткое-:

(1) АЦ вымяраюць з дапамогай ртутнага сфігмоманометра ці тонометра ў міліметрах ртутнага слупка па метадзе Караткова зрэгістрацый гукавых фенаменаў, эквівалентных максімальнам'у і мінімальному ціску (Асновы медыцынскіх ведаў).

В примере (2) лексический компонент синтаксемы представлен сложным словосочетанием и однородным рядом, а формантом синтаксемы остается тот же предлог, но уже без флексии:

(2) Для штучной экспіраторнай вентыляцыі лёгкіх па метадзе з рота ў рот або з рота ў нос пацярпелага укладваюць на спіну на цвёрдую поверхню (Асновы мед. Ведаў).

В предложении (3) лексический компонент трансформирован в развернутую причастную конструкцию:

(3) АЦ вымяраюць з дапамогай ртутнага сфігмоманометра ці тонометра ў міліметрах ртутнага слупка па метадзе, адкрытым Каратковым.

Наконец, возможна и трансформация лексического компонента в предикативную единицу в форме атрибутивной придаточной части сложного предложения (4):

(4) АЦ вымяраюць з дапамогай ртутнага сфігмоманометра ці тонометра ў міліметрах ртутнага слупка па метадзе, які быў адкрыты Каратковым.

Поскольку во всех предложениях выделенные единицы занимают одну и ту же позицию, перед нами явление одного порядка: единица па метадзе остается во всех предложениях релятивной и выполняет функцию предлога, т.е. форманта синтаксемы. Разница лишь (повторим за Т.В. Шмелевой) в техническом решении материальном выражении лексического компонента.

Иное дело, что с усложнением лексического компонента усложняются и функции форманта, особенно если он, как в нашем случае, восходит к полнозначному слову. В предложениях (3) и (4) на предложную функцию накладываются и другие функции, которые должно выполнять данное существительное в силу его согласовательной связи с причастием (3) и относительным местоимением (4).

2. Приведем еще несколько положений из известной монографии «Очерки по теории сложного предложения» [Черемисина, Колосова 1987], которую и сегодня можно рассматривать как программу актуальных и перспективных исследований в области релятивной грамматики. В силу солидарности с мнением авторов положения из данной работы даем в виде цитат.

2.1. «Выявление всех скреп, выражающих обоюдную зависимость, которая, вероятно, не во всех случаях заслуживает названия взаимного подчинения, исследование их свойств и построение их типологии - актуальная задача синтаксиса сложного предложения, но одновременно и того раздела языкознания, который должен заниматься инвентаризацией строевых элементов языка, которые до сих пор не получают должного освещения в словаре» (с. 104).

2.2. «Наш опыт работы... показал, как мало пока накоплено «положительных» знаний о скрепах, как беден и неупорядочен метаязык, как неточны и приблизительны слова и выражения, с помощью которых мы только и можем говорить о скрепах, сравнивать их, различать и противопоставлять друг другу. В этом направлении мы делаем пока самые первые шаги. Еще предстоит не только выявлять структурные типы скреп, но и продолжать работу над инвентаризацией скреп, составлением полного списка «элементов множества», подлежащего упорядочению под разными углами зрения. В нашем распоряжении пока очень мало эмпирического материала, в то время как нужен материал огромный; мало терминов и еще меньше понятий;

Поскольку работа над формированием реестра белорусских предлогов велась с постоянным сопряжением и сопоставлением белорусского и русского языкового материала, то сказанное здесь о корреляции предложных и союзных единиц в белорусском языке справедливо и к аналогичным подсистемам русского языка.

Грамматика-70 приняла точку зрения В.А. Белошапковой и закрепила то; и то в научном обороте как

–  –  –

придаточной части, то - со всеми остальными союзными словами и союзами что и чтобы [Грамматика 1970].

В качестве реплики отметим, что несоотносительность то с союзным словом что заключается не в запретах данного союзного слова и не в валентностных ограничениях самого то, а в синтаксической омонимии конструкций, возникающих в результате подобной сочетаемости (подробнее см. в [Конюшкевич 2010]).

5. Как уже отмечали М.И. Черемисина и Т.А. Колосова, при преобразовании предикативных структур в именные номинализатор остается за пределами предложения: Я рад перенесению / раздосадован перенесением І жалею / помню о перенесении собрания на среду. Отсюда вытекает, что блок то, что принадлежит именно придаточной части, поскольку он как номинализатор выступает формантом синтаксемы, лексический I компонент которой выражен придаточной частью. При преобразовании предикативной единицы в именную і таким формантом именной синтаксемы остается только своеобразный «конфикс» (термин :

М.В. Всеволодовой) - флексия имени + предлог (если он есть); в приведенных выше примерах этот «конфикс»

выделен в синтаксемах перенесению, перенесением / о перенесении.

Как говорилось выше, для рассмотрения корреляции предлога и союза мы идем в направлении деноминализации - преобразования предложно-именной синтаксемы в предикативную единицу с номинализатором.

Выявилось, что в зависимости от значения синтаксемы, формируемой предлогом, для оформления предикативной единицы требуется гораздо больше (чем только то, что) показателей связи, и разных. Поскольку подобные показатели связи состоят из двух элементов, то первый из них при необходимости мы будем называть, как это уже принято в синтаксисе, Г-словом, а второй - ^"-словом, причем местоименное Г-слово мы обозначим как moe опустошенное Г-слово - как тое. Аналогичную индексацию получают и h 2

А"-слова-омонимы: местоимение што/, союз што у, местоимение як/, союз як. 2

6. И еще одно рассуждение, важное, на наш взгляд, для перспективы исследований в области релятивной грамматики. По мнению М.И. Черемисиной, союз что в рассматриваемых конструкциях в сочетании с то.

варьирующим по падежам, выступает, скорее всего, как "прокладка", позволяющая предикативной единице вступить в грамматические отношения с то [Черемисина 1982: 15].

Думается, что подобные «прокладки» в языке видны везде - интерфиксация в словообразовании, суффиксоид -й- в основе формы настоящего времени глаголов во избежание зияния гласных на морфемном шве (чита-й-ет), обеспечение грамматической связи между словами в предложениях с описательными предикатами (сравн.: Университет готовит специалистов - Университет осуществляет подготовку специалистов; Таня скромна - Таню отличает скромность). В синтаксисе за подобными строевыми единицами закрепился термин «экспликатор». М.В. Всеволодова в своих работах (например, [Всеволодова 2008]) показала, что в функции экспликатора может выступить и знаменательное слово (сравн.: шел в университет, но вошел в здание университета), и предлог {сидеть ближе к сцене). Скорее всего, подобная экспликационная функция есть и у других А"-слов.

Таким образом, с точки зрения технической задачи синтаксиса - оформления одной и той же актантной позиции в предложении - предлог и номинализатор (показатель связи типа «Г-слово, А"-слово») изофункциональны. Различие между ними состоит в разных наборах других функций, сопряженных с морфологическими свойствами тех лексем, которые легли в основу предложной или союзной единиц, а также объемом находящегося при них лексического компонента - словоформы и предикативной единицы соответственно.

П. Семантика лексического компонента (значение имени для именных синтаксем и содержание высказывания для предикативной единицы) является важным (но не единственным) критерием для выбора показателя связи при преобразовании предложно-именной синтаксемы в предикативную единицу. И в этом отношении введенный в наш реестр предлогов [Канюшкевіч 2008-2010] такой параметр, как определение характера (значения) синтаксемы, является необходимым и удобным для подобных преобразований. Покажем это на примере синтаксем, оформляемых в белорусском языке предлогом аб.

С этим предлогом в нашем реестре зафиксировано 6 синтаксем в форме винительного падежа (аб+ N ), 4 причем в пяти из них, кроме первой, управление уже устарело, и столько же синтаксем в форме предложного падежа (аб+ N ). Вот какие показатели связи дает деноминализация.

–  –  –

местоимениями: Выцерці ногі аб тое, што называецца / аб тое, што называюць / аб тое, што з 'яўляецца ходнікам.

2. АБ*-2 кагоішто Він. Аб'ектн.: дэлібератыў-мэта: А сам даўно сляпы ад слёз іўжо забыўся абратунак (М. Багдановіч: ППШ). Ці аб свой гонар дбайна дбалі і дабравольна, без прынук самі сабой не гандлявалі, не Репертуар синтаксем с данным предлогом здесь подается в соответствии с фиксацией его в изданном реестре.

Верхний индекс при предлоге показывает различия в падежном управлении предлога, цифра через дефис - номер синтаксемы в пределах одной падежной формы. Далее указывается падежное управление и значение синтаксемы с учетом уточняющего значения. Примеры синтаксем здесь подаются в минимальном объеме для иллюстрации наших действий.

7е. Совсем иначе образуются номинализаторы, если именная синтаксема имеет не субстантивный, І местоименный лексический компонент. Тогда местоимение входит в состав номинализатора, образуя с ^"-словами показатель связи. Практически в номинализатор может войти местоимение любого семантического разряда, причем в сочетании не с союзом, а союзным словом: а) неопределенное местоимение: Здавалася, што яна прагне або пачуць штосьці, або расказаць аб нечьш (К. Чорны) - Яна прагне расказачь аб нечым, штонікому невядома; б) вопросительное: Аб чым жа марыў менскі князь? (В. Чаропка) - Аб чьш жа, чагої мы НІ ведаем, марыў менскі князь?; в) отрицательное: Гультай ні аб чьш не дбає - Гультай не дбає ні аб чым, што хвалявала б іншых; г) указательное (сверх уже рассматриваемого тоё): Аб гэтым много гавораць, але мала слухацъ (нар.) - Аб гэтым, што, ўсхвалявала усіх, шмат гавораць; д) личное, причем здесь Лслове избирательно к грамматическому роду и одушевленности: успамінаць аб ім - успамінаць аб їм, кого так кахала; успамінаць аб ей, якую (но не каго) так кахаў; успамінаць аб ім (дзіця.ЦІ), якое / што] так рана страціла.

7ж. В преобразованиях наречных синтаксем в диктумную часть на выбор номинализатора влияет содержание диктумной части и лексическое значение управляющего слова (левая валентность предлога): 3 думкай аб заутра, аб хаце, аб хлебе Мусіце крочыцъ, спусціўшы головы... (Я. Купала). Номинализаторы аб тым, што, I аб тым, якое / аб тым, ці / аб тым?, што2 и др. Поскольку управляющее слово думка имеет ментальную семантику, т.е. предполагает и утверждение, и вопрос, то список номинализаторов максимален и даже превышает список в п. 7д. Например: 3 думкай аб тым, што будзе заутра /аб тым, якое будзе заутра аб тым, ці будзе заутра / аб тым, што заутра трэба ісці на працу / аб тым, каб заутра натсацъ курсавую аб тым, навошта трэба так заутра спяшацца и т.д.

8. АБ -2 чым Месн. Стымул экзістэнцыі: Толькі і жыў аб надзеі Номинализатор аб тым, што : Толькі:

жыў аб тым, што спадзяваўся.

9. АБ -3 чьш Месн. Характарызатар-кандытыў паводле прадмета харчавання: Жыць аб хлебе і вадзе.

Номинализатор аб тым2, што : Жыць аб тым, што есці адзін хлеб і ваду. Аб адным хлебе сыт не будзеш - Аб тым, што есці адзін хлеб, сыт не будзеш.

10. АБ -4 чым/якой гадзіне/калі Тв. Час: тэмпаратыў: Сустрэнемся аб шостай гадзіне. Номинализаторы аб пары, калі / аб пары, як / аб часе, калі / аб часе, як : Сустрэнемся аб пары, калі / аб часе, калі наступіць шостая гадзіна.

11. АБ -5 чым/за які час Месн. Час: дыменсіў-патэнсіў: Раптом аб адным дні загарацца жоўтым лісцем бярозы (Я. Скрыган). Возможны два варианта деноминализации. Первый: в показатель связи необходимо ввести в качестве Т-слова субстантив-гипероним час, коррелирующий с местоимениями які, што (аб часе, які / аб часе, што і): Бярозы загарацца жоўтым лісцем аб часе, што / які складзе толькі дзень.

Второй: дименсивное значение синтаксемы позволяет для указания количества времени использовать сочетание аб столькім часе, колькі: Бярозы загарацца жоўтым лісцем аб столькім часе, колькі прыпадае на дзень.

12. АБ -6 чым/колькіх адзінках Месн. Квалітатыў-дыменсіў: Хата аб чатырох вуглах. Номинализатор аб столькіх, колькі: Хата аб столькіх вуглах, колькіў ліку чатыры.

Даже этого небольшого фрагмента на примере одного первичного предлога видно, что а) корреляция предикативной части сложного предложения и соответствующей именной синтаксемы обладает необходимой диагностической силой для инвентаризации показателей связи в сложном предложении; б) инвентарь показателей связи значительно превышает те списки союзных средств, которые получили освещение в грамматической и лексикографической литературе; в) соотносительные слова и союзные средства в структуре сложного предложения представляют собой не разные классы показателей связи, а сцеплены в аналитические скрепы, определяющие конструктивное решение техники вхождения предикативной единицы в конструкцию вместо именной синтаксемы; г) в языке существуют запреты и разрешения на выбор показателя связи в процессе деноминализации; д) предлог в процессе деноминализации входит в аналитическую скрепу в качестве ее элемента; е) левая и правая валентность предлога оказывают влияние на количество скреп, на грамматические свойства и парадигмы Г-слов и А"-слов в скрепе, на их сочетаемость при образовании таких скреп.

Предложенная методика при наличии репертуара предложно-падежных синтаксем не только позволяет выявить максимально полный список показателей связи в системе сложного предложения белорусского языка, но и установить закономерности, разрешающие или запрещающие сочетаемость элементов в составе аналитических скреп.

Литература Арутюнова 1980: Арутюнова, Н.Д. Сокровенная связка (К проблеме предикативного отношения) [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Известия Ан СССР. Сер. Лит. и яз. - 1980. - Т. 39, № 4. - С. 347-358.

Белошапкова 1977: Белошапкова, В.А. Современный русский язык. Синтаксис : учеб. пос. [Текст] / В. А. Белошапкова. - М. : Высш. шк., 1977.

Всеволодова 2008: Всеволодова, М.В. Типология славянского предлога. Системность : категории и парадигмы [Текст] / М. В. Всеволодова // XIV международный съезд славистов. Славянское языкознание.
Похожие работы:

«.д рае на УЖ Рщцение админиртра!. Октябрьского райЪна т/. Еродно -— ПОЛОЖЕНИЕ об отделе образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района г. Гродно 1. Общие положения 1.1. Отдел...»

«Елизавета Алексеевна Дворецкая Ясень и яблоня. Книга 1: Ярость ночи Серия "Корабль во фьорде", книга 7 Текст предоставлен издательством "Крылов" http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164778 Дворецкая Е. Ярость...»

«"Рассмотрено" "Согласовано" "Утверждаю" Руководитель МО Заместитель директора по УВР Директор школы Салихов И.Ш. Гилмуллина Ч.З. _ А.Х.Магданов Протокол № _ от Приказ № от "_"2015 г. "_"_2015 г. "" _2015 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Сафаровская средняя общеобразователь...»

«Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности РосЭК МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РД РОСЭК-006-97 Срок введения 15 мая 1998 года РАЗРАБОТАН Российской экспертной компанией по объектам повышенной опасности u (Рос...»

«Регламент проведения открытого Чемпионата Можайского района по хоккею с шайбой Дивизион "Спортсмен" сезон 2015-2016 годов Регламент проведения открытого Чемпионата Можайского района по хоккею с шайбой сезона 2015-2016 годов Дивизион "Спортсмен" I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА...»

«Европа без Евросоюза? Ольга Буторина "Я хочу в Европу съездить. я знаю, что поеду лишь на кладбище. паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более". Ф.М. Достоевский, 1879 г. "Союз необходим как гарантия наше...»

«УДК 37(091)(4/9) ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ САМОИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ © 2009 Г. В. Строева докторант, канд. пед. наук, e-mail: otrexp@mail.ru Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого Хотя Древнюю Русь не принято рассматривать с точки зрения наличия принципов исправления...»

«Олег Стеняев Диспут со Свидетелями Иеговы Введение Предисловие Встреча первая 1. Предание и Писание 2. О церкви 3. Рукоположение 4. О исповеди Встреча вторая 5. Об иконопочитании 6. Форма креста ("Кол" или Крест) 7. О крещении м...»

«ОКП 4220 МЕ48 ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ "Энергомонитор-3.3Т" Руководство по эксплуатации МС3.055.021 РЭ НПП МАРС-ЭНЕРГО СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2 О...»

«* "Революция на граните. Первый майдан" 25 лет назад в Киеве состоялась студенческая акция протеста, получившая название Революция на граните. Тогда политики не выполнили полностью требований молодежи, и поэтому Украина до сих пор платит высокую цену за сохранение независимости...»
 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.